കേരള പിറവി ആശംസകൾ : 2017-11-01

കേരള പിറവി ദിനാചരണം നവംബർ 7 - ന് വിവിധ പരിപാടികളോടെ കോളേജ് ൽ  ആഘോഷിക്കുന്നു .........